Dự án điểm
01
Công-ten-nơ cho các loại thực vật đặc biệt
02
Dự án công-ten-nơ tại cao nguyên Shangri-La
Chicago, US

•  Được thiết kế cho các loại thực vật đặc biệt 

•  Kiểm soát môi trường chính xác để cải thiện giá trị của thực vật